Thứ hai, 22/11/2021, 8:14
Lượt đọc: 22

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 12 - SINH HỌC 10: BÀI 13

Chương 3

CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bài 13

KHÁI QUÁT VỀ CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

&&&

I/ Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào

1/ Khái niệm năng lượng

      Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công

- Gồm 2 trạng thái:

+ Động năng: Năng lượng sẵn sàng sinh công (trạng thái bộc lộ tác dụng)

+ Thế năng: Năng lượng dự trữ có tiềm năng sinh công (trạng thái tiềm ẩn).

2/ Các dạng năng lượng trong tế bào:

  - Nhiệt năng

  - Hóa năng

   - Điện năng

  - Cơ năng…

3/ Chuyển hoá năng lượng

Là sự chuyển hóa qua lại giữa các dạng năng lượng (chuyển hóa giữa động năng và thế năng).

4/ ATP – đồng tiền năng lượng của tế bào

a/ Cấu trúc

     - ATP (Adenozin triphotphat): gồm

           + 1 bazo Adenin

           + đường ribozo

           + 3 nhóm phốtphat

    - Mỗi ATP có có 2 liên kết cao năng ( A – P ~   P ~  P)

    - Mỗi liên kết cao năng bị phá vỡ giải phóng  7,3  kcal năng lượng.

b/ Chức năng của ATP

    + Tổng hợp các chất hóa học cần thiết cho tế bào

    + vận chuyển các chất qua màng

    + sinh công cơ học

II/ Chuyển hóa vật chất

- Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào gồm 2 quá trình đồng hóa và dị hóa.

     + Đồng hóa: tổng hợp chất hữu cơ, tích lũy năng lượng.

     + Dị hóa: phân giải chất hữu cơ, giải phóng năng lượng cho tế bào sử dụng.

- Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng.
Tác giả: Phạm Công Thường

86