Thứ hai, 22/11/2021, 8:18
Lượt đọc: 22

NỘI DUNG BÀI HỌC TUẦN 12 - SINH HỌC 11

Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT

&&&

Thực vật không có cơ quan hô hấp chuyên trách. Hô hấp diễn ra trong mọi cơ quan của cơ thể thực vật, đặc biệt là các cơ quan đang có các hoạt động sinh lí mạnh như hạt đang nảy mầm, hoa và quả đang sinh trưởng..

I/ Khái niệm hô hấp ở thực vật :

1/  Hô hấp ở thực vật là gì?

        KN: Là quá trình chuyển đổi năng lượng của tế bào sống .Trong đó các phân tử carbonhidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng được tích luỹ trong ATP

2/ Phương trình tổng quát:

        C6H12O6   +   6O "   6CO2  +  6H2O  +  Năng lượng (nhiệt +ATP)

3/ Vai trò của hô hấp:

- Duy trì nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống

- Năng lượng tích luỹ trong ATPsử dụng cho nhiều hoạt động sống

- Tạo sản phẩm trung gian cho quá trình tổng hợp các chất khác

II/ Con đường hô hấp ở thực vật :

Con đường

Nơi xảy ra

Nguyên liệu

sản phẩm

 

Phân giải kị khí

Đường phân

tế bào chất

Glucozơ

 

2ATP,axit pyruvic

Lên men

tế bào chất

Glucozơ

 

rượu, ATP và CO2 hoặc

axit lacticvà ATP

 

 

 

Phân giải hiếu khí

Đường phân

tế bào chất

Glucozơ

 

2ATP, axit pyruvic

Chu trình Creb

Ti thể

Axit pyruvic

2ATP, NADH, FADH2

Chuỗi chuyền electron

Màng trong ti thể

NADH, FADH2, O2

34ATP, H2O

 

III/ Hô hấp sáng :

     a/ Khái niệm: là quá trình hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng

    b / Cơ chế : Tại lục lạp của thực vật C3, khi cường độ ánh sáng cao, CO2 cạn kiệt, O2 tích lũy nhiều. Enzim carboxilaza chuyển thành enzim oxigenaza oxi hoá ribulozo1,5diP đến CO2  xảy ra bắt đầu từ lục lạp đến peroxixôm và kết thúc tại ti thể .

     c/ Đặc điểm :

       - Xảy ra đồng thời với quang hợp

       - Không  tạo ATP

       - Tiêu hao nhiều sản phẩm quang hợp

IV/ Mối quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường.

       1/ Mối quan hệ giữa hô hấp với quang hợp : là 2 quá trình ngược chiều nhau nhưng có mối quan hệ mật thiết với nhau.

       2/ Mối quan hệ giữa hô hấp với môi trường

- Nhiệt độ tăng cường độ hô hấp tăng , nhiệt độ tăng quá nhiệt độ tối ưu cường độhô hấp giảm

- Nước : cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước

- Nồng độ CO2: cường độ hô hấp tỉ lệ nghịch với nồng độ CO2

- Nồng độ O2 cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với nồng độ O2

     3/  Ứng dụng trong bảo quản nông sản phẩm:

-  Bảo quản khô.

- Bảo quản lạnh.

- Bảo quản trong điều kiện nồng độ CO 2 cao ( ức chế hô hấp)
Tác giả: Phạm Công Thường

86